Wonder Woman (Vol 2)

 Page   of 1     
Wonder Woman (Vol 2) #1
Wonder Woman (Vol 2) #1Grade: VF/NM to NM-
Page Quality: White
Hippolyte, Hermes, Zeus, Hera, Apollo, Athena & Ares App. 2/87 G.Perez Cover & Art
$35.00

Wonder Woman (Vol 2) #7
Wonder Woman (Vol 2) #7Grade: NM/NM+
Page Quality: White
Census: 225 in 9.8 - 190 in 9.6 - 78 in 9.4
1st Barbara Minerva (New Cheetah) App. Hermes, Hera, Zeus, Athena, Pan, Artemis, Apollo, Poseidon, Hippolyte, Vanessa Kapatelis, Etta Candy, Steve Trevor & 1st Myndi Mayer App. 8/87 G.Perez Cover & Art
$75.00

Wonder Woman (Vol 2) #7
Wonder Woman (Vol 2) #7Grade: NM/NM-
Page Quality: White
Census: 225 in 9.8 - 190 in 9.6 - 78 in 9.4
1st Barbara Minerva (New Cheetah) App. Hermes, Hera, Zeus, Athena, Pan, Artemis, Apollo, Poseidon, Hippolyte, Vanessa Kapatelis, Etta Candy, Steve Trevor & 1st Myndi Mayer App. 8/87 G.Perez Cover & Art
$45.00

Wonder Woman (Vol 2) #7
Wonder Woman (Vol 2) #7Grade: 9.8
Page Quality: White
Census: Highest Graded - 245 in 9.8
1st Barbara Minerva (New Cheetah) App. Hermes, Hera, Zeus, Athena, Pan, Artemis, Apollo, Poseidon, Hippolyte, Vanessa Kapatelis, Etta Candy, Steve Trevor & 1st Myndi Mayer App. 8/87 G.Perez Cover & Art
$160.00
Sold
Wonder Woman (Vol 2) #8
Wonder Woman (Vol 2) #8Grade: NM/NM-
Page Quality: White
Census: 12 in 9.8 - 1 in 9.6 - 0 in 9.4
JLA & Teen Titans on Cover 9/87 G.Perez Cover & Art
$8.00

Wonder Woman (Vol 2) #9
Wonder Woman (Vol 2) #9Grade: NM
Page Quality: Bone White
Pedigree: Kubert Collection
Census: 74 in 9.8 - 80 in 9.6 - 42 in 9.4
New Cheetah (Barbara Minerva) Origin Story, Chuma, Myndi Mayer, Vanessa & Prof. Kapatelis, Etta Candy & Steve Trevor App. 10/87 G.Perez Cover & Art
$50.00

Wonder Woman (Vol 2) #9
Wonder Woman (Vol 2) #9Grade: 9.8
Page Quality: White
Census: Highest Graded - 80 in 9.8
New Cheetah (Barbara Minerva) Origin Story, Chuma, Myndi Mayer, Vanessa & Prof. Kapatelis, Etta Candy & Steve Trevor App. 10/87 G.Perez Cover & Art
$95.00
Sold
 Page   of 1